header banner
Default

Regjeringen vil sette kryptofabrikker i fare


700 meter inne i fjellet og 60 meter under havoverflata ligg Lefdal Mine Datacenter.

Den gamle olivingruva vart i 2017 omskapt til Nord-Europas største datasenter, og lokka til seg selskap med ulike interesser, mellom anna eit tysk kryptoselskap.

Ved inngangen til eit nytt år er statsrådane Ola Borten Moe (Sp) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) invitert til dei same gruvegangane for å markere flyttinga av den norske superdatamaskina Sigma2.

Inne i berget på si nye adresse skal supermaskina vere trygg for naturkatastrofar, krig, terror, brann og innbrot.

Flyttinga representerer også eit skifte for datasenteret, som ikkje lenger vil vere ein heim for kryptoutvinning.

Vi seier konsekvent nei til alle førespurnadar der vi skjønnar at det ligg i krypto i botn, seier Jørn Skaane, som er dagleg leiar i Lefdal Mine Datacenter.

Han legg til at krypto har «øydelagt omdømmet til datasenterbransjen».

Det har vore fleire uheldige historier rundt krypto. Det vil vi ikkje vere ein del av, seier han.

Sigma2

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) starta i haust arbeidet med ein revidert datasenterstrategi. Her saman med Ola Borten Moe (Sp) i Lefdal Mine Datacenter.

Foto: Asgeir Reksnes

Kraftsituasjonen legg beslag på viktige kraftressursar

VIDEO: Kan myndigheter forby kryptovaluta? | Vitalik Buterin og Lex Fridman
Lex Clips

I mai sa Senterpartiet og Arbeiderpartiet nei til eit forslag på Stortinget om å forby den mest straumkrevjande utvinninga av kryptovaluta.

Grunngivinga var at regjeringa ville «unngå eit særnorsk kryptoforbod», og at det var «prinsipielt problematisk å diskriminere datasenter ut frå ei politisk definert samfunnsnytte».

Då kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i haust starta arbeidet med ein revidert datasenterstrategi, var det likevel teikn til at kryptofabrikkane kunne vere i spel.

Kraftsituasjonen er sært krevjande, og kryptoutvinning legg beslag på viktige kraftressursar, forklarte statsråden.

På same tid gjorde finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) livet til kryptofabrikkane surare då han avvikla elavgift-rabatten for alle datasenter.

Vi ser ei utvikling med auka utvinning av kryptovaluta i Noreg. Vi treng denne krafta til fellesskapet, forklarte finansministeren.

NRK forklarer

Hva er bitcoin?

VIDEO: Skattemeldingen: Krypto
Skatten min - Skatteetaten

Hva er bitcoin?

Dette er bitcoin

VIDEO: Regjeringen Støre og havvinden
Steigan Live

Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Bitcoin omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta.

Hva er bitcoin?

Baserer seg på blokkjede

VIDEO: Skatt: 3 steg for MINDRE skatt - Gjør DETTE før 31.12!
Sjekk Regnskapet

Nettverket er digitalt og desentralisert og baserer seg på blokkjedeteknologi. Enkelt forklart betyr det at du kan sende bitcoin direkte til en mottaker, uten behov for en bank.

Hva er bitcoin?

Plusser og minuser

VIDEO: Krypto på sitt HØYESTE siden 2022! Dette skjer nå..
KryptoOle

Tilhengere av kryptovaluta som bitcoin peker på fordeler som lave transaksjonsutgifter, tilgjengelighet og anonymitet. Kritikere peker at bitcoin benyttes i kriminell aktivitet, bruker mye strøm og også at kursen svinger veldig.

Kilde: Store norske leksikon.

Vi kan ikkje sløse straum på kryptovaluta

VIDEO: Invester i kryptovaluta – Slik trader du bitcoin, ethereum, cardano og alle de andre
Daytrader Norge

Det etterlatne inntrykket var difor at «eit særnorsk kryptoforbod» ikkje var utelukka, symbolisert ved eit tverrpolitisk desember-vedtak i Nordland fylkesting om å innføre nettopp eit slikt forbod.

På Stortinget har Raudt, MDG og SV pressa på for å forby kryptofabrikkar.

Med tilvising til det svenske finanstilsynet som ønskjer eit forbod mot «den mest energikrevjande utvinninga av kryptovaluta», spurde Lars Haltbrekken (SV) tidlegare i år kva Støre-regjeringa gjer for å «stanse bruken av norsk kraft til å produsere bitcoin, eller i alle fall redusere denne produksjonen kraftig?»

Vi har ikkje straum å sløse på utvinning av kryptovaluta, seier Geir Jørgensen i Raudt.

Ingenting er betre enn om dette no har sokke inn hos regjeringa.

Gruvegangane i Lefdal Mine Datacenter

Utgreiingar har vist at det er vanskeleg å skilje mellom «god» og «ikkje-god» aktivitet i datasentera. For å «straffe» kryptofabrikkane måtte derfor elgift-rabatten avviklast i sin heilskap.

Foto: Lefdal Mine Datacenter

Politikarane likte heller ikkje fargefjernsyn

VIDEO: Daytrading for nybegynnere! Long/Short, aksjer, olje, forex, krypto og giring, detaljert på norsk
KryptoOle

Brønnøysundregistera har ikkje ei eiga næringskode for utvinning av kryptovaluta. Og det er ikkje krav om å rapportere til skattestyresmaktene at du vinn ut kryptovaluta.

Tilbakemeldinga frå næringslivet er derfor at det reint metodisk er vanskeleg å skilje mellom ønskt og uønskt aktivitet i datasentera; at forsøk på å «ta kryptoutvinninga» rammar for breitt; og dessutan at «ingen veit kva for innovasjonar som vil spinne ut av kryptoutvinninga».

Dei siste orda tilhøyrer Nils-Ola Widme, som er direktør for næringspolitikk i Abelia.

Vi skjønner at politikarane ikkje liker krypto. Dei likte heller ikkje fargefjernsyn. Det som er sikkert er at eit forbod vil hindre innovasjon i Noreg.

Han legg til:

Vi håpar på at regjeringa ikkje forbyr dette, men er redd for at det vil skje.

Regjeringa har i løpet av hausten hatt fleire møte der næringsliv, partane i arbeidslivet og delar av sivilsamfunnet har delteke. Siste innspelsmøte var 8. desember.

Ballangen kommune og planane om datasenter vart tatt opp hos Nytt på Nytt.

Departementet vil redusere kryptoutvinning

VIDEO: Bonds 101 (DETAILED EXPLANATION FOR BEGINNERS)
Rose Han

Gunn Karin Gjul (Ap) er statssekretær med ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Ho seier at departementet er i sluttfasen med å utarbeide ein rettleiar for å bidra til at kvar enkelt kommune kan avklare «kva forventningar det er realistisk å ha til ei mogleg datasenteretablering» og at dei «opplever at næringa tek utfordringane på største alvor».

Til dei som forventar eit forbod mot kryptoutvinning har ho følgjande helsing:

Eit særnorsk kryptoforbod vil ikkje vere ein konsekvens av revideringa av den nasjonale strategien.

Men eg kan seie så mykje som at vi er i gang med å undersøkje ulike tiltak for å redusere kryptoutvinning.

Sources


Article information

Author: Patrick Robinson

Last Updated: 1699730282

Views: 1949

Rating: 4.5 / 5 (51 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patrick Robinson

Birthday: 1973-12-14

Address: 3406 Myers Walk Apt. 191, Ericaberg, PA 20228

Phone: +4318481130414049

Job: Veterinarian

Hobby: Chess, Photography, Poker, Ice Skating, Cycling, Yoga, Orienteering

Introduction: My name is Patrick Robinson, I am a resolute, frank, unwavering, treasured, transparent, strong-willed, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.